توسط 0

عرض تبریک

در حال حاضر بلوک غرب نمی‌تواند همانند گذشته پیرامون مسائل گوناگون تصمیم‌گیری نماید. بحث برجام می‌تواند تعیین تکلیف گردد اما…